PDA

Zobacz pełną wersję : GDYNIA TRADYCYJNIE NOWOCZESNAstudioart
1.08.06, 10:11
KONKURS FOTOGRAFICZNY
DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW I PROFESJONALISTÓW
“GDYNIA – TRADYCYJNIE NOWOCZESNA”PRZEPISY OGÓLNE

2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów i Profesjonalistów „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” (zwany dalej Konkursem) jest Gmina Gdynia.
3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z późniejszymi zmianami)
4. Konkurs ma charakter otwarty.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tytułem konkursu.
7. Z możliwości uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie Jury oraz ich najbliższe rodziny.
8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
9. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
10. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
11. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 wykonanych przez siebie fotografii.
12. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub uszkodzonych.
14. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/20 do 20/30 oraz w formie elektronicznej (dyskietka lub CD).
15. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem autora (charakterystyczny znak lub ciąg znaków – liter, cyfr – przypisany jego autorowi) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
16. Do dużej koperty (zaadresowanej na: Urząd Miasta Gdyni – Biuro Prezydenta, Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”) należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora. Koperta ta zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
17. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
19. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych, jednakże prace można odebrać w siedzibie organizatora – Biuro Prezydenta (pok. 114) Urzędu Miasta Gdyni.
20. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz informacji o kolejnych akcjach i konkursach organizowanych przez Organizatora konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

TERMINARZ

21. Termin nadsyłania prac rozpoczyna się mija dnia 31 sierpnia 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską).
22. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
23. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
24. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
25. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie do 10 października 2006 roku na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w „Ratuszu”.
26. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora listownie.
27. Uroczyste rozdanie nagród przez Prezydenta Gdyni, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w Galerii Ratusz (I piętro Urzędu Miasta Gdyni) i nastąpi w podanym później terminie.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
28. Organizator przewiduje następujące nagrody:
I nagroda: 5 000 PLN,
II nagroda: 3 000 PLN,
III nagroda: 2 000 PLN;
Powyższe kwoty są kwotami brutto i zostaną pomniejszone o wartość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS

29. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w Galerii Ratusz.
30. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych w dowolnej formie przez siebie lub wykonywanych na jego zlecenie materiałach promocyjnych.

31. Po zakończeniu wystawy wszystkie nadesłane prace przekazane zostaną do zbiorów Muzeum Miasta Gdyni.
32. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 28. i 29., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie pkt. 8 powyższego regulaminu.